• Hudební obor (1)

  Hudební obor navštěvuje v letošním školním roce 270 žáků. Celkem 19 pedagogů naše žáky provází na jejich cestě za uměním. Nabízíme výuku zpěvu, hry na klavír, keyboard, akordeon, housle, violu, violoncello, kontrabas, kytaru, basovou kytaru, žesťové nástroje, klarinet, saxofon, flétnu, zobcovou flétnu a bicí nástroje. Dále žáci mohou navštěvovat Zpívánky - pěvecký sbor pro nejmenší a pěvecký sbor pro starší žáky. Ve škole máme žesťový soubor, dechový soubor, smyčcový soubor, akordeonový soubor, kytarový soubor a řadu komorních seskupení.

 • Taneční obor (1)

  Charakteristika taneční výchovy

  Žák zpočátku prostřednictvím herních, pohybových a posléze tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjí nejen svoji tělesnou, ale také mentální a duševní stránku.

  Taneční výchova je chápána jako tvůrčí umělecká činnost, která je prostředkem k objevování pohybových možností svého vlastního těla. Rozvíjí citlivost a vyjadřovací schopnosti neverbálním způsobem. Taneční výchova, dále pak vede žáky od spontánního pohybu k vědomému používání těla, ke kultivování zdraví prospěšného pohybu. Pomáhá vychovávat kultivovanou osobnost a posilovat vědomí o podstatě tance a jeho nezastupitelném místě v umění, kultuře a životě společnosti.

  Vzdělávací obsah předmětu podporuje rozvoj kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka. Vytváří trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi a fyzickou složkou dítěte, harmonizuje jeho fyzický vývoj. Rozvíjí tvořivost, citlivost i citovost, tělesnou inteligenci, armonizuje fyzický vývoj, učí vnímavosti vůči prostředí a umění, rozvíjí sociální inteligenci, může být také prevencí proti negativizmu a kriminalitě mládeže. Na jedné straně učí spontaneitě a na straně druhé sebekázni. V neposlední řadě rozvíjí pozitivní vztah k fyzické aktivitě, ke zdraví, k umění a formuje estetický vkus jedince.

  Výuka tanečního oboru

  Výuka na naší škole probíhá postupně v:

  • Přípravné taneční výchově (žáci Mateřských škol a 1. tříd ZŠ)
  • Taneční průpravě (žáci 2. – 4. tříd ZŠ)
  • Současném tanci (starší žáci od cca 11 let až 18 let)
  • Klasickém tanci (starší žáci od cca 11. až 18 let)
  • Taneční praxi a Taneční teorii.

  Během celého studia projde žák postupně Přípravnou taneční výchovou, následně 1. stupněm vzdělávání až ke 2. stupni, získá komplexní znalosti a dovednosti v oblasti tanečního umění. Prostřednictvím celého vzdělávacího obsahu dochází nejen k rozvoji v oblasti technických dovedností a znalostí v oblasti tanečních technik, ale také k přesahům a rozvoji v několika dalších sférách: Tanec a hudba, Prostorové cítění, Vzájemné vztahy, Taneční hry, Improvizace, Umělecká komunikace, Formování estetického vkusu a další. Do výuky současného tance u starších žáků jsou také zařazovány moderní taneční styly jako Jazz dance, Lyrical dance, Break dance, Tv dance, Capoeira, Zumba.

  Pro zájemce TANEČNÍKY - CHLAPCE máme otevřenou také zvláštní třídu zaměřenou mimo jiné na moderní taneční styly.

  Výuka je realizována ve 2 tanečních sálech. Oba sály jsou vybaveny opěrnými tyčemi a zrcadlovou stěnou, podlaha je pokryta baletizolem – speciální podlahovou krytinou vyvinutou pro potřeby tanečníků, hudební doprovod obstarává moderní hudební aparatura. Velký sál disponuje videoprojekcí a notebookem, díky čemuž může žák pracovat se záznamem nejen vlastní práce.

 • Literárně dramatický obor (0)

   

  V literárně dramatickém oboru nabízíme dětem rozvoj vlastní osobnosti a kreativity prostřednictvím dramatické výchovy. Základním principem uplatňovaným ve výuce je dramatická hra, která pracuje s výrazovými prostředky dalších druhů umění (literárního, výtvarného, hudebního) v jejich vzájemném propojení. Naším cílem je rozvíjet umělecké vlohy žáka směrem k divadelnímu a slovesnému projevu.

  Hlavní náplní výuky je příprava a nastudování divadelní inscenace, která se na konci roku hraje pro rodiče a širokou veřejnost formou divadelního představení v divadelním prostoru. Mladší žáci připravují pohádku či bajku. K úspěšným inscenacím patřila v posledních letech pohádka „O Zlaté rybce“, „Tři sestry a jeden prsten“, „Cisařovy nové šaty“ a další. Žáci vyšších ročníků připravují již klasickou divadelní inscenaci. K úspěšným představením patřila dramatizace Sluhy dvou pánů, opereta Ducháčkové či muzikál Šakalí léta.

  Žáci se prezentují na samostatných vystoupeních i na akcích ZUŠ či města. Zabýváme se výrazovými prostředky hlasovými, pohybovými, výtvarnými, hudebními a slovesnými. Práce probíhá jak individuálně, tak skupinově. Snažíme se dětem umožnit získat tvůrčí zkušenost v oblasti mezilidských vztahů a jednání, komunikace, prezentace na veřejnosti. Zkušenosti mohou nadále uplatnit v kterémkoliv oboru lidské činnosti, především v oblasti umělecké.

   

  Délka studia

  Přípravné studium: 1 – 2 roky

  I. stupeň: 7 let

  II. stupeň: 4 roky

   

  Pedagogové literárně dramatického oboru:
  Chlebounová Alena
  Sodomková Andrea

  Mgr. Barbora Fafílková - MD

 • Výtvarný obor (1)

  Výtvarný obor umožňuje dětem proniknout do světa vlastní fantazie a sebevyjádření.Prostřednictvím rozmanitých výtvarných technik a témat se žáci učí pracovat s různorodými materiály a nástroji.Prohlubují tak své motorické schopnosti a poznávají klasické i netradiční výtvarné postupy. Žáci se ve svých lekcích zabývají - technikami kresby, malby, modelování-keramika, objektové a akční tvorby.

  Žáci během studia výtvarného oboru procházejí smysluplně navazujícími etapami. V počátečních etapách studia se snažíme v dětech prohlubovat jejich imaginaci a cit pro výtvarné prostředky prostřednictvím hravých a experimentálních činností. V našem oboru vedeme děti nenásilnou formou ke kultivaci jejich osobnosti a smyslu pro krásu. Snažíme se ukázat žákům cestu která napomáhá k utváření jejich vlastního názoru a vkusu. Respektujeme lidskou individualitu a křehkost dětské duše. Žákům je umožňováno zažít vlastní úspěch prostřednictvím školních akcí – Výstavy, soutěže. Pokročilejší žáci uplatňují své nabyté zkušenosti ve výtvarném oboru. Vytvářejí si svůj výraz a styl. Komunikujeme se žáky o jejich díle a vedeme je k obhajobě své práce.Ve výtvarném oboru připravujeme žáky na talentové zkoušky na uměleckých školách.

  Výtvarný obor je rozdělen do dvou vzájemně provázaných a podmiňujících oblastí:

  1. Výtvarná tvorba, která obsahuje předměty Techniky a experimenty a Studium skutečnosti
  2. Recepce a reflexe výtvarného umění, která obsahuje předmět Výtvarná kultura

  Techniky a experimenty

  V tomto předmětu je důraz kladen na nové, nepoznané a netradiční vyjádření skutečnosti na bázi explorační činnosti, při níž dochází k objevování, poznávání a prozkoumávání skutečnosti. Nabízí práci jak s tradičními, tak netradičními materiály, jejich kombinace a uplatňovaní v praxi. Je posilována složka dětského sebevyjádření a sebereflexe.

  Studium skutečnosti

  V daném předmětu je kladen důraz na uplatňování procesu vnímání reality, jež dítě transformuje vlastním výrazovým vyjádřením. Prvek imaginace v mladším školním věku uplatňuje i v tomto předmětu. Nejde o faktické přepisování reality či předloh, jde o transformaci s přesahem do předmětu Techniky a experimenty

  Výtvarná kultura

  Z oblasti Recepce a reflexe výtvarného umění je zastoupen tento předmět, jež je chápán jako předmět teoreticko-praktický.