Taneční obor

images/slideshow/tanecni-obor.png

Charakteristika taneční výchovy

Žák zpočátku prostřednictvím herních, pohybových a posléze tanečních aktivit komplexně a systematicky rozvíjí nejen svoji tělesnou, ale také mentální a duševní stránku.

Taneční výchova je chápána jako tvůrčí umělecká činnost, která je prostředkem k objevování pohybových možností svého vlastního těla. Rozvíjí citlivost a vyjadřovací schopnosti neverbálním způsobem. Taneční výchova, dále pak vede žáky od spontánního pohybu k vědomému používání těla, ke kultivování zdraví prospěšného pohybu. Pomáhá vychovávat kultivovanou osobnost a posilovat vědomí o podstatě tance a jeho nezastupitelném místě v umění, kultuře a životě společnosti.

Vzdělávací obsah předmětu podporuje rozvoj kreativity žáků prostřednictvím tance vycházejícího z přirozeného pohybu člověka. Vytváří trvalé vztahy mezi myšlením, emocemi a fyzickou složkou dítěte, harmonizuje jeho fyzický vývoj. Rozvíjí tvořivost, citlivost i citovost, tělesnou inteligenci, armonizuje fyzický vývoj, učí vnímavosti vůči prostředí a umění, rozvíjí sociální inteligenci, může být také prevencí proti negativizmu a kriminalitě mládeže. Na jedné straně učí spontaneitě a na straně druhé sebekázni. V neposlední řadě rozvíjí pozitivní vztah k fyzické aktivitě, ke zdraví, k umění a formuje estetický vkus jedince.

Výuka tanečního oboru

Výuka na naší škole probíhá postupně v:

  • Přípravné taneční výchově (žáci Mateřských škol a 1. tříd ZŠ)
  • Taneční průpravě (žáci 2. – 4. tříd ZŠ)
  • Současném tanci (starší žáci od cca 11 let až 18 let)
  • Klasickém tanci (starší žáci od cca 11. až 18 let)
  • Taneční praxi a Taneční teorii.

Během celého studia projde žák postupně Přípravnou taneční výchovou, následně 1. stupněm vzdělávání až ke 2. stupni, získá komplexní znalosti a dovednosti v oblasti tanečního umění. Prostřednictvím celého vzdělávacího obsahu dochází nejen k rozvoji v oblasti technických dovedností a znalostí v oblasti tanečních technik, ale také k přesahům a rozvoji v několika dalších sférách: Tanec a hudba, Prostorové cítění, Vzájemné vztahy, Taneční hry, Improvizace, Umělecká komunikace, Formování estetického vkusu a další. Do výuky současného tance u starších žáků jsou také zařazovány moderní taneční styly jako Jazz dance, Lyrical dance, Break dance, Tv dance, Capoeira, Zumba.

Pro zájemce TANEČNÍKY - CHLAPCE máme otevřenou také zvláštní třídu zaměřenou mimo jiné na moderní taneční styly.

Výuka je realizována ve 2 tanečních sálech. Oba sály jsou vybaveny opěrnými tyčemi a zrcadlovou stěnou, podlaha je pokryta baletizolem – speciální podlahovou krytinou vyvinutou pro potřeby tanečníků, hudební doprovod obstarává moderní hudební aparatura. Velký sál disponuje videoprojekcí a notebookem, díky čemuž může žák pracovat se záznamem nejen vlastní práce.